Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter Första Hjälpen

Här ges en kort sammanfattning av arbetsmiljölagen och dess föreskrifter med bra länkar kring arbetsmiljölagen och föreskriften Första hjälpen och krisstöd 1999:7.

asdf

Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete och dess ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket ger ut föreskrifter som mer i detalj tar upp de krav och skyldigheter som ställs på arbetsmiljön.

Några punkter som vi vill belysa om arbetsmiljölagen:

De hjälpåtgärder som vid olycksfall och akut sjukdom omedelbart måste vidtas på plats för att återställa och upprätthålla livsviktiga kroppsfunktioner eller hindra vidare skadeutveckling (ref: Första hjälpen och krisstöd 1999:7)

Med hänsyn till verksamhetens art, omfattning och de särskilda risker som finns skall det finnas tillräckligt antal personer, som kan ge första hjälpen, tillgängliga på arbetsstället. Åtgärder skall vidtas för att kunskaper och färdigheter i första hjälpen hålls aktuella.

I de föreskrifter som behandlar Första Hjälpen beskrivs vikten av att se till att det finns god beredskap för första hjälpen. Se mer broschyren Första hjälpen och krisstöd

 

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav. Den innehåller mycket få precisa regler och anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har, som till exempel skyldighet att anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljölagen utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och beaktar alla de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön, fysiska och organisatoriska såväl som psykiska och sociala.

I lagen finns ett antal paragrafer som anger målsättningen för arbetsmiljöarbetet:
Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas samt att en god arbetsmiljö ska främjas.

Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och följa den sociala och tekniska utvecklingen i samhället i övrigt.

Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.

Nyttiga länkar

Arbetsmiljöverkets hemsida

Arbetsmiljölagen

Första Hjälpen och krisstöd 1999:7